Όροι διαγωνισμού “Bufala Gelato Member Contest”
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η εταιρεία GELINO IKE (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Βασιλέως Ηρακλείου 47, ΤΚ 54623, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (Διαγωνισμό) με τίτλο: «Bufala Gelato Member Contest», στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της Εταιρείας.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ) και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
3. Διάρκεια Διαγωνισμού
Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 5/5/2019-15/5/2019
4. Διαδικασία Συμμετοχής
Η διαδικασία συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει ως εξής: O εκάστοτε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό στο Facebook κάνοντας τα παρακάτω: (α)Ο συμμετέχων πατάει το link από το post που θα τον οδηγεί σε μια landing page στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο, περιοχή και προαιρετικά το εμαιλ (www.facebook.com/bufalagelato/), (β) Ολοκληρώνεται η εγγραφή στο διαγωνισμό – πλατφόρμα της Apifon και 10 μέρες πριν τη λήξη του διαγωνισμού η εταιρεία Apifon θα στείλει ένα sms που θα αναγράφει «Στείλε και σε ένα φίλο σου να πάρει μέρος στο διαγωνισμό «Βufala Gelato Member Contest), (γ) Στην συνέχεια όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουνε ένα SMS που θα περιέχει ένα link με το landing page με το σκρατς και θα υπάρχουν segments με νικητές και χαμένους. Το κάθε λινκ θα οδηγεί στο κάθε landing page https://apifoni.apifon.com/ (δ) Στους νικητές θα σταλεί ένα link που θα αναγράφει το δώρο τους.
 (δ)Με την υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση.
5. Ανάδειξη Νικητών
Για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στις 15/5/2019, στην οποία θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές.
Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω και έχει γίνει αποδεκτή.
Η κλήρωση θα αναδείξει συνολικά 35 νικητές. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι «5 καφετιέρες illy IPERESPRESSO Y3.2». αξίας 99€/τεμάχιο, 10 «Δωροεπιταγές των 20€» από την εταιρεία Bufala Gelato και 20 δώρα «Make your own Chocolate buffle cone» από την εταιρεία Βufala Gelato.
Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν την Tετάρτη 15 Μαϊου 2019 σύμφωνα με την διαδικασία η οποία έχει που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω και έχει γίνει αποδεκτή.
Οι νικητές, αφού ενημερωθούν κατά τα ανωτέρω σχετικά με την ανάδειξή τους ως νικητές και προκειμένου να παραλάβουν το δώρο τους, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Bufala Gelato μέσω κλειστού μηνύματος (inbox) στη σελίδα του στο Facebook. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας) σε κλειστό μήνυμα το αργότερο 2 μέρες μετά την ανακοίνωση των νικητών για να λάβουν τις οδηγίες σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους.
6. Προσωπικά Δεδομένα – Προστασία Προσωπικότητας
Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων φυλάσσονται με επιμέλεια από την Εταιρεία βάσει των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ. 207/98 και 79/200 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/20000 όπως και το Ν. 3471/06 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από το διαγωνισμό (εφόσον απαιτούνται από τη φύση του διαγωνισμού) και περιλαμβάνουν όνομα, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση, δίνουν στην Εταιρεία τη δυνατότητα να επικοινωνεί μαζί τους για θέματα σχετικά με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των Κατόχων.
7. Τροποποίηση Όρων
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.
8. Παρατηρήσεις
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, καθώς και τη διανομή του δώρου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας έναντι των συμμετεχόντων παύει να υφίσταται.
9. Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο e-mail: info@bufalagelato.com
10. Αποδοχή όρων
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. ​​​​​​​